PLAATS GRATIS DEAL
Privacy Verklaring

Op deze pagina treft u de Privacy Verklaring aan van Limburgonline.nl

Algemeen

Wanneer u een abonnement neemt, een publicatie bestelt, u aanmeldt voor een e-mail nieuwsbrief, deelneemt aan een actie, gebruik maakt van onze digitale diensten, contact opneemt met LimburgOnline of anderszins gebruik maakt van de diensten van (een onderdeel van) LimburgOnline, worden de door u verstrekte en gebruikte persoonsgegevens vastgelegd en verwerkt.

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is LimburgOnline, Langedweil 3, 4493 EK te Kamperland. De gegevensverwerking is gemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens te Den Haag.

LimburgOnline vindt het belangrijk om uw persoonsgegevens met alle zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid te behandelen. LimburgOnline houdt zich daarom zowel aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens, de Telecommunicatiewet, als aan de gedragscodes van de DDMA (Dutch Dialogue Marketing Association).

Doeleinden gegevensverwerking

De verstrekte persoonsgegevens kunnen door LimburgOnline worden verwerkt voor de volgende doeleinden:
• Voor de totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst, bijvoorbeeld om de door u gekozen producten, diensten of informatie te leveren;
• Als u een betaalde dienst of product hebt afgenomen, om te factureren;
• Om u in de gelegenheid te stellen informatie te plaatsen en uit te wisselen via één van de digitale diensten van LimburgOnline of contact op te nemen met andere gebruikers van die digitale diensten;
• Om u op de hoogte te houden van de producten en diensten van LimburgOnline;
• Om u een nieuwsbrief, gebruikersinformatie, servicebericht of andere (al dan niet elektronische) boodschap te sturen;
• Om het inloggen via social media diensten van derde partijen mogelijk te maken;
• Om u gerichte advertenties te tonen; zo kan bijvoorbeeld een advertentie worden getoond van een product of dienst waarvan LimburgOnline op basis van de door haar verwerkte gegevens vermoedt dat u daarvoor interesse heeft;
• Om te voldoen aan de op LimburgOnline van toepassing zijnde wet- en regelgeving.
Uw persoonsgegevens kunnen voor de voornoemde doeleinden worden uitgewisseld met of ter beschikking worden gesteld aan alle onderdelen van LimburgOnline.

Bij gebruikmaking van onze digitale diensten, is het mogelijk dat automatisch voor u een account wordt aangemaakt met gebruikmaking van de door u reeds verstrekte persoonsgegevens in het kader van één van onze andere diensten. Ook is het mogelijk dat wanneer u gebruik maakt van verschillende LimburgOnline producten en/of diensten, de in dat kader verstrekte gegevens worden gecombineerd met gegevens afkomstig van (het gebruik van) andere LimburgOnline producten en/of diensten.

Gegevensverstrekking aan derden

Uw gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet verstrekt aan partijen die niet tot LimburgOnline behoren, behoudens het navolgende. Uw gegevens kunnen zonder uw uitdrukkelijke toestemming worden verstrekt aan partijen, die door LimburgOnline worden ingeschakeld bij de uitvoering van haar dienstverlening (bijvoorbeeld de leverancier van een door u besteld product). In een dergelijk geval worden uw gegevens slechts gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt (bijvoorbeeld de levering van het product).. Daarnaast is het mogelijk dat LimburgOnline op grond van geldende wet- en regelgeving verplicht wordt bepaalde gegevens te verstrekken, bijvoorbeeld aan de politie in het kader van een opsporingsonderzoek. LimburgOnline zal in deze gevallen uitsluitend gegevens verstrekken als duidelijk is dat een wettelijke verplichting tot verstrekking bestaat. Tenslotte kan LimburgOnline uw gegevens doorgeven aan derden, bijvoorbeeld indien een derde van oordeel is dat de inhoud van uw advertentie inbreuk maakt op zijn intellectuele eigendomsrechten. In dergelijke gevallen zal LimburgOnline uw gegevens uitsluitend onder strikte voorwaarden verstrekken waarbij steeds rekening wordt gehouden met uw belangen.

Cookies

Bij gebruik van de digitale diensten van LimburgOnline kan informatie over uw gebruik van deze diensten worden verzameld, bijvoorbeeld door middel van cookies.

Externe dienstverleners en andere sites

Indien u via een digitale dienst van LimburgOnline terecht komt op de site of applicatie van een derde, zijn de voorwaarden en privacyregels van de betreffende partner c.q. derde van toepassing. U wordt aangeraden de privacy verklaring van deze partner c.q. derde te raadplegen.

Voor digitale diensten van LimburgOnline waartoe u toegang kan krijgen via social media diensten van derde partijen, geldt dat LimburgOnline de in dat kader door u gebruikte inloggegevens verwerkt op de wijze als beschreven in deze Privacy Verklaring.

Beveiliging gegevens

LimburgOnline respecteert de privacy van iedere betrokkene en draagt er zorg voor dat persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld. Alle persoonsgegevens zijn beveiligd opgeslagen in de administratie van LimburgOnline. Deze database is uitsluitend toegankelijk voor medewerkers van LimburgOnline, voor zover dat uit hoofde van hun functie noodzakelijk is. LimburgOnline spant zich verder naar redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik of verwerking en maakt daarbij gebruik van passende technische en organisatorische maatregelen, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.

LimburgOnline is echter niet aansprakelijk voor onrechtmatig verkregen toegang tot computers of bestanden, via advertenties verspreide virussen of andere onrechtmatige programma’s of bestanden, of enig ander gevolg van het ter beschikking stellen van gegevens aan LimburgOnline.

Inzage en correctie gegevens en recht van verzet

U kunt te allen tijde en zonder kosten inzicht krijgen in uw gegevens die door LimburgOnline zijn verwerkt en deze gegevens desgewenst aanpassen. Ook kunt u bezwaar maken tegen het ontvangen van informatie of gerichte aanbiedingen van LimburgOnline via e-mail. Indien u van een van deze mogelijkheden gebruik wil maken dan kunt u dat schriftelijk doen via:

LimburgOnline
T.a.v. Klantregistratie
Langedweil 3
4493 EK Kamperland.

U kunt ook een e-mail sturen naar info@limburgonline.nl

Wijziging van deze Privacy Verklaring

LimburgOnline behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy Verklaring. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd. Wij raden u aan deze Privacy Verklaring geregeld te raadplegen, zodat u altijd van de inhoud van de geldende Privacy Verklaring op de hoogte bent.

Pin ons op Pinterest

Like ons via Facebook

Volg ons via Twitter

Voeg ons toe op Google+

Nieuwsbrief

Meld je aan voor acties.

Volg ons

Deze website maakt gebruik van cookies. Door uw gebruik gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies. Meer informatie
Copyright © 2019 Kaag en Braassem
Contact    |     Gebruiksvoorwaarden    |     Privacy