PLAATS GRATIS DEAL
Algemene voorwaarden

Onze algemene voorwaarden

Kaagenbraassem-online.nl

Artikel 1 Definities
1.1 In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
a. kaagenbraassem.nl: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Kaag en Braassem Media handelend onder de naam kaagenbraassem-online.nl gevestigd aan het Joh. Sepershof 11 te Oude Wetering ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 28.11.71.22;
b. gebruiker: het bedrijf die met Kaagenbraassem-online.nl een overeenkomst aangaat;
c. overeenkomst: de overeenkomst tussen de gebruiker en Kaagenbraassem-online.nl;
d. dienst: de dienst die Kaagenbraassem-online.nl in het kader van de overeenkomst aan de gebruiker levert;
e. website: de website Kaagenbraassem-online.nl;
f. advertentie: de advertentie die de gebruiker op de website plaatst.

Artikel 2 Algemeen
2.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor alle diensten die worden aangeboden op de website en iedere overeenkomst tussen Kaagenbraassem-online.nl en de gebruiker.
2.2 De toepasselijkheid van inkoopvoorwaarden van de gebruiker, hoe ook genaamd, wordt hierbij door Kaagenbraassem-online.nl uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.3 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen.
2.4 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door Kaagenbraassem-online.nl vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.
2.5 Kaagenbraassem-online.nl heeft het recht gedurende de overeenkomst deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes
3.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders is aangegeven.
3.2 Kaagenbraassem-online.nl is niet gebonden aan haar aanbod indien sprake is van druk-, zet- of programmeerfouten in haar offerte, e-mailberichten of op de website.
3.3 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten of voor verlengde overeenkomsten.
3.4 Kaagenbraassem-online.nl levert geen diensten voor internetactiviteiten die in strijd zijn met de wet dan wel die de rechten van derden schenden.

Artikel 4 Totstandkoming van de overeenkomst
4.1 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de gebruiker het aanbod van Kaagenbraassem-online.nl via de website heeft aanvaard of nadat de gebruiker de overeenkomst van Kaagenbraassem-online.nl heeft ingevuld en ondertekend.
4.2 Indien de overeenkomst via de website tot stand komt, dan stuurt Kaagenbraassem-online.nl na de totstandkoming van de overeenkomst de gebruiker onverwijld een elektronische bevestiging.
4.3 De overeenkomst kan pas via de website tot stand komen nadat de gebruiker heeft aangeklikt dat hij akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.
4.4 Deze algemene voorwaarden worden als bijlage bij de schriftelijke overeenkomst gevoegd.

Artikel 5 Looptijd van de overeenkomst en opzegging
5.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor de bepaalde tijd van 1 jaar. Het is niet mogelijk de overeenkomst tussentijds op te zeggen. Indien de gebruiker zijn advertentie voor het verstrijken van de looptijd van de website verwijdert, dan wordt (een deel van) de jaarlijkse vergoeding niet gecrediteerd en heeft de gebruiker geen recht op enige andere vorm van compensatie.
5.2 Na het verstrijken van de looptijd wordt de overeenkomst telkens stilzwijgend automatisch met 1 jaar verlengd, tenzij een van de partijen de overeenkomst overeenkomstig artikel 5.3 opzegt.
5.3 Opzegging kan tegen het einde van de looptijd. Opzegging dient schriftelijk of via de e-mail te geschieden en met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.

Artikel 6 Uitvoering van de overeenkomst en storing
6.1 Kaagenbraassem-online.nl zal de werkzaamheden naar beste vermogen en als zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar uitvoeren.
6.2 Kaagenbraassem-online.nl heeft het recht bij de uitvoering van de overeenkomst, zonder kennisgeving aan de gebruiker, derden in te schakelen, goederen van derden te betrekken, diensten van derden af te nemen en de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden te laten verrichten.
6.3 Voor de diensten is Kaagenbraassem-online.nl afhankelijk van diensten of netwerken van derde partijen. Kaagenbraassem-online.nl is niet aansprakelijk voor schade van welke aard of uit welken hoofde ook, veroorzaakt door diensten of netwerken van derde partijen, waaronder begrepen storingen in de netwerken of infrastructuur van derde partijen.
6.4 Kaagenbraassem-online.nl is gerechtigd om ten behoeve van onderhoud de dienst tijdelijk buiten gebruik te stellen.
6.5 Indien er en storing optreedt in het functioneren van de dienst, dan dient de storing door of namens de gebruiker zo spoedig mogelijk aan Kaagenbraassem-online.nl te worden gemeld.

Artikel 7 Positie van Kaagenbraassem-online.nl
7.1 De gebruiker erkent dat Kaagenbraassem-online.nl op generlei wijze betrokken is bij de overeenkomst tussen de gebruiker en een derde die naar aanleiding van de advertentie tot stand is gekomen en dat de website als passieve online doorgever van informatie fungeert. Deze algemene voorwaarden maken geen onderdeel uit van de overeenkomst tussen de gebruiker en een derde.
7.2 Indien een derde zijn verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst die hij met de gebruiker is aangegaan niet of niet naar behoren nakomt, dan is dat een zaak tussen de betreffende derde en de gebruiker. Kaagenbraassem-online.nl kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het handelen of nalaten van een derde.
7.3 De gebruiker erkent dat Kaagenbraassem-online.nl het recht heeft de advertentie van de website te verwijderen indien gebruikers of derden misbruik maken van de website, er sprake is van andere onregelmatigheden of van technische storingen, ongeacht de oorzaak daarvan.
7.4 Indien de gebruiker een dusdanige wanprestatie heeft geleverd of anderszins handelingen heeft verricht waarbij de belangen van derden in het geding komen, dan kan Kaagenbraassem-online.nl de advertentie van de gebruiker met onmiddellijke ingang van de website verwijderen en zijn account deactiveren.

Artikel 8 Verplichtingen van de gebruiker
8.1 De gebruiker dient zijn gebruikersnaam en wachtwoord waarmee hij op de website kan inloggen geheim te houden.
8.2 Alle gegevens die de gebruiker bij het tot stand komen van de overeenkomst aan Kaagenbraassem-online.nl verstrekt dienen volledig en correct te zijn. De gebruiker is verplicht, indien zich wijzigingen in zijn gegevens dan wel omstandigheden voordoen deze wijzigingen onverwijld aan Kaagenbraassem-online.nl door te geven
8.3 De gebruiker is gehouden het in de advertentie aangeboden product of dienst naar waarheid te omschrijven.
8.4 Het is niet toegestaan een product of dienst via de website aan te bieden dat verboden is in Nederland of waarvan het aanbieden, verkopen of verhuren daarvan in strijd met de wet is.
8.5 De gebruiker is verplicht er per omgaand zorg voor te dragen dat zijn advertentie wordt verwijderd of aangepast zodra het product of de dienst niet langer beschikbaar is of indien zich andere wijzigingen hebben voorgedaan.
8.6 Indien de gebruiker niet voldoet aan zijn verplichtingen jegens Kaagenbraassem-online.nl, dan is Kaagenbraassem-online.nl gerechtigd de advertentie van de gebruiker van de website te verwijderen.

Artikel 9 Vrijwaring
9.1 De gebruiker vrijwaart Kaagenbraassem-online.nl voor alle aanspraken van derden, daaronder mede begrepen overheden, die verband houden met de door de gebruiker geplaatste advertentie. Deze vrijwaring brengt met zich mee dat de gebruiker op verzoek van Kaagenbraassem-online.nl voor eigen rekening de verdediging in gerechtelijke en andere procedures waarin Limburgonline.nl door derden betrokken wordt op zich zal nemen of zal ondersteunen, en dat de gebruiker alle schade en kosten zal vergoeden, die samenhangen met zulke aanspraken van derden.
9.2 De gebruiker vrijwaart Kaagenbraassem-online.nl voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de gebruiker verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

Artikel 10 Gebruiksbeperkingen
10.1 Het is de gebruiker niet toegestaan de website te gebruiken, anders dan conform het doel van de website.
10.2 De door de gebruiker geplaatste advertentie(s) mag/mogen niet misleidend zijn.
10.3 De gebruiker zal zich onthouden van:
a. gebruik van de website voor politieke doeleinden;
b. het verzamelen of kopiëren van content op de website door gebruik van (een) robot, “bot”, spider, crawler, spyware, machine, apparaat, software, extractietool, of enig
ander automatisch(e) apparaat, hulpprogramma of handmatig
proces van welke aard dan ook;
c. het framen of aanwenden van framingtechnieken met het oog op het gebruiken van een handelsmerk of andere bedrijfseigen informatie (met inbegrip van, doch niet beperkt tot, afbeeldingen, tekst of de lay-out van pagina’s);
d. het gebruik van metatags of andere “verborgen tekst” waarin handelsmerken vermeld zijn;
e. het ontplooien van activiteiten via of in verband met de website, die bedoeld zijn om minderjarigen schade te berokkenen dan wel onwettig, aanstootgevend, onzedelijk, bedreigend, intimiderend of beledigend zijn, of welke inbreuk maken op een recht
van een derde;
f. het ontplooien van activiteiten die de toegang van een gebruiker tot de website belemmeren of het naar behoren kunnen gebruiken van de website in de weg staan. De gebruiker zal zich bij gebruik van de website niet voordoen als een andere (rechts)
persoon;
g. het uploaden naar of plaatsen op de website van:
I. content welke in strijd is met de overeenkomst, de wet en/of de
goede zeden;
II. virussen of andere schadelijke componenten.
10.4 Met betrekking tot informatie of content die gebruiker naar de website upload of op de website plaatst, verklaart en garandeert de gebruiker jegens Kaagenbraassem-online.nl dat de gebruiker gerechtigd en bevoegd is dit te doen zonder toestemming van derden dan wel deze toestemming te hebben verkregen.
10.5 Kaagenbraassem-online.nl behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken op de website geplaatst materiaal dat in strijd is met de overeenkomst, de wet of de goede zeden te verwijderen en de gebruiker de toegang tot de website te ontzeggen.

Artikel 11 Gebruik van gegevens van derden
11.1 Het is de gebruiker alleen toegestaan gebruik te maken van via de website verkregen (persoons)gegevens met het oog op het sluiten van een mogelijke overeenkomst. Gebruik voor enig ander doel is verboden, waaronder:
a. het verzenden van (ongevraagde) e-mail(s), waarvan de inhoud van algemene dan wel commerciële aard is;
b. het verzamelen van e-mailadressen.

Artikel 12 Kortingsdeal
12.1 Indien Kaagenbraassem-online.nl in opdracht van de gebruiker een kortingsdeal op de website plaatst, dan zijn, onverminderd de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden, de bepalingen van dit artikel van toepassing.
12.2 Het plaatsen van een kortingsdeal op de website is gratis.
12.3 De gebruiker mag zelf de inhoud van zijn kortingsdeal bepalen, mits de gebruiker artikel 12.4 in acht neemt. De gebruiker dient duidelijk aan Kaagenbraassem-online.nl kenbaar te maken waarop korting wordt gegeven, onder welke voorwaarde de korting wordt gegeven en de begin- en einddatum van de kortingsdeal.
12.4 De kortingsdeal dient exclusief voor de bezoekers van de website te zijn. Dit betekent dat de kortingsdeal niet tevens op een andere website gepresenteerd mag worden of dat de kortingsdeal niet al standaard geldt binnen het bedrijf van de gebruiker.
12.5 Indien de gebruiker in strijd handelt met artikel 12.4, dan verwijdert Kaagenbraassem-online.nl de kortingsdeal van de website.
12.6 Kaagenbraassem-online.nl zal de kortingsdeal promoten door het vermelden van de kortingsdeal in haar nieuwsbrief en via social media websites.
12.7 De gebruiker is verplicht gedurende de looptijd van de kortingsdeal bezoekers van de website, die de kortingsdeal hebben uitgeprint en aan de gebruiker verstrekken dan wel die op een tablet of telefoon de kortingsdeal op de website aan de gebruiker tonen, de korting te geven die in de kortingsdeal is omschreven.
12.8 Indien de kortingsdeal, al dan niet op verzoek van de gebruiker, van de website is verwijderd, maar de looptijd van de kortingsdeal nog niet is verstreken en een bezoeker van de website toont de uitgeprinte kortingsdeal aan de gebruiker, dan blijft de gebruiker verplicht de korting aan deze bezoeker te geven, ondanks dat de kortingsdeal niet meer op de website staat.
12.9 Kaagenbraassem-online.nl heeft te allen tijde het recht de kortingsdeal van de gebruiker af te wijzen op te verwijderen van de website.
12.10 Kaagenbraassem-online.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die de gebruiker lijdt door het plaatsen van de kortingsdeal op de website.

Artikel 13 Prijzen en betaling
13.1 De vermelde jaarlijkse kosten zijn € 350 excl. btw.
13.2 Indien bij het tot stand komen van de overeenkomst aan de gebruiker een korting is gegeven, dan geldt deze korting alleen voor het eerste jaar. Voor de opvolgende jaren wordt het standaard tarief aan de gebruiker in rekening gebracht.
13.3 Kaagenbraassem-online.nl heeft het recht haar tarieven van tijd tot tijd aan te passen. De gebruiker wordt hiervan via de e-mail op de hoogte gesteld. De nieuwe tarieven treden in werking op het moment dat de overeenkomst verlengd wordt of de gebruiker een nieuwe overeenkomst met Kaagenbraassem-online.nl aangaat.
13.4 Indien de overeenkomst via de website tot stand komt, dan geschiedt betaling middels iDEAL.
13.5 Komt de overeenkomst schriftelijk tot stand, dan geschiedt betaling middels automatische incasso, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
13.6 Indien de automatische incasso niet kan worden uitgevoerd, dan ontvangt de gebruiker daarvan bericht en wordt de gebruiker verzocht het bedrag alsnog te betalen. Geeft de gebruiker geen gehoor aan dit verzoek, dan is de gebruiker in verzuim en is de gebruiker de wettelijke handelsrente aan Kaagenbraassem-online.nl verschuldigd. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijk kosten die Kaagenbraassem-online.nl moet maken om de vordering op de gebruiker te incasseren zijn voor rekening van de gebruiker. De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld op 15% van de hoofdsom met een minimum van € 100,-.
13.7 Indien de gebruiker in verzuim is, dan heeft Kaagenbraassem-online.nl het recht het account van de gebruiker te blokkeren, zodat de gebruiker geen gebruik meer kan maken van de diensten. De gebruiker wordt hiervan via de e-mail in kennis gesteld.

Artikel 14 Klachten
14.1 Klachten over de diensten welke worden aangeboden op de website kunnen worden gemeld via
14.2 Klachten worden door Kaagenbraassem-online.nl binnen 30 dagen afgehandeld. Indien afhandeling van een klacht binnen de termijn van 30 dagen onverhoopt niet mogelijk is, zal de gebruiker op de hoogte worden gesteld van de vertragingsduur.

Artikel 15 Aansprakelijkheid
15.1 De website kan technische onjuistheden of andere fouten bevatten. De website wordt aangeboden in zijn huidige staat en zoals beschikbaar, zonder enige uitdrukkelijke of stilzwijgende garantie van welke aard dan ook.
15.2 Kaagenbraassem-online.nl geeft geen enkele garantie dat de website aan de wensen van de gebruiker voldoet of geschikt is voor het behalen van een bepaald resultaat, noch dat gebruik van de website ononderbroken of foutvrij zal zijn, noch dat de website of de server
via welke de website ter beschikking wordt gesteld, vrij is van virussen of andere schadelijke componenten.
15.3 Kaagenbraassem-online.nl kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor het verlies van door de gebruiker toegepaste gebruikersnaam en wachtwoord. Kaagenbraassem-online.nl kan er dan ook niet verantwoordelijk voor worden gesteld indien ongeautoriseerde derden gebruik maken van deze inlogcodes van de gebruiker.
15.4 Het gebruik van de website geschiedt voor rekening en risico van de gebruiker.
15.5 Kaagenbraassem-online.nl is niet verantwoordelijk voor teksten en beeldmateriaal die door andere gebruikers op de website zijn geplaatst.
15.6 Kaagenbraassem-online.nl is niet aansprakelijk voor virussen of spam die de gebruiker heeft ontvangen doordat hij gebruik heeft gemaakt van de website.
15.7 Kaagenbraassem-online.nl is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade, daaronder begrepen gederfde winst, gemiste omzet, vertragingsschade of reputatieschade.
15.8 Indien Kaagenbraassem-online.nl aansprakelijk mocht zijn jegens de gebruiker voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Kaagenbraassem-online.nl beperkt tot de hoogte van de jaarlijkse kosten die aan de gebruiker in rekening zijn gebracht.

Artikel 16 Privacy en beveiligingsmaatregelen
16.1 Kaagenbraassem-online.nl heeft beveiligingsmaatregelen genomen om de aan Kaagenbraassem-online.nl ter beschikking gestelde gegevens te beschermen tegen verlies, misbruik en wijziging. Niettemin kan zij geen volledige beveiliging van gegevens garanderen.

Artikel 17 Links
17.1 Er wordt aan de gebruiker een beperkt, niet-exclusief, herroepbaar recht tot het creëren van hyperlinks naar de website verleend, mits:
a. de links uitsluitend verwijzen naar de homepage van de website;
b. de links uitsluitend bestaan uit tekst en geen afbeeldingen van handelsmerken bevatten;
c. de links en daarmede verband houdende content op de site van de gebruiker niet de suggestie van affiliatie met Kaagenbraassem-online.nl wekken en bij consumenten geen verwarring veroorzaken dienaangaande;
d. de links en daarmede verband houdende content op de site van de gebruiker geen
verkeerd, misleidend, ongunstig of anderszins aanstootgevend beeld geven van Kaagenbraassem-online.nl
17.2 De website kan links bevatten naar en vanaf sites van derden (“gelinkte sites”). Kaagenbraassem-online.nl heeft geen controle over de content van gelinkte sites, en Kaagenbraassem-online.nl is op geen enkele wijze gehouden gelinkte sites te controleren op juistheid. Kaagenbraassem-online.nl wijst alle aansprakelijkheid in verband daarmede af.

Artikel 18 Herzieningen van de website
18.1 Kaagenbraassem-online.nl mag wijzigingen in elk onderdeel van de website aanbrengen.

Artikel 19 Ontbinding
19.1 Kaagenbraassem-online.nl is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
a. de gebruiker de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt;
b. na het sluiten van de overeenkomst Kaagenbraassem-online.nl ter kennis gekomen omstandigheden goede grond te vrezen geeft dat de gebruiker de verplichtingen niet zal nakomen.
19.2 Voorts is Kaagenbraassem-online.nl bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
19.3 In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen 3 maanden is opgeheven - ten laste van de gebruiker, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de gebruiker niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Kaagenbraassem-online.nl vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, zonder enige verplichting van haar kant tot betaling van enige schadevergoeding.

Artikel 20 Geheimhouding
20.1 Kaagenbraassem-online.nl en de gebruiker zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt is.

Artikel 21 Overmacht
21.1 Kaagenbraassem-online.nlis niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen onder de overeenkomst indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Van overmacht aan de zijde van Kaagenbraassem-online.nl is onder andere sprake indien Kaagenbraassem-online.nl verhinderd wordt haar verplichtingen uit de overeenkomst te voldoen ten gevolge van: dataverlies als gevolg van computerstoring; virusinfectie of computervredebreuk door derden; diefstal; machinebreuk en andere calamiteiten die de bedrijfsvoering van Kaagenbraassem-online.nl verhinderen of beperken; internet- en stroomstoring; oorlog of rellen; molest; brand; waterschade; overstroming; overheidsmaatregelen; werkstaking; ziekte van de natuurlijke persoon die namens Kaagenbraassem-online.nl de overeenkomst uitvoert.
21.2 In het geval dat Kaagenbraassem-online.nl door overmacht wordt verhinderd de werkzaamheden geheel of gedeeltelijk uit te voeren, heeft Kaagenbraassem-online.nl het recht om zonder gerechtelijke tussenkomst de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, zulks naar haar keuze, zonder dat Kaagenbraassem-online.nl gehouden is om enige door de gebruiker geleden schade te vergoeden.

Artikel 22 Toepasselijk recht
22.1 Op alle overeenkomsten van en met Kaagenbraassem-online.nl is Nederlands recht van toepassing.
22.2 Alle geschillen, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van overeenkomsten met Kaagenbraassem-online.nl zullen bij uitsluiting worden berecht door de gerechtelijke instanties te Den Haag.

Pin ons op Pinterest

Like ons via Facebook

Volg ons via Twitter

Voeg ons toe op Google+

Nieuwsbrief

Meld je aan voor acties.

Volg ons

Deze website maakt gebruik van cookies. Door uw gebruik gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies. Meer informatie
Copyright © 2019 Kaag en Braassem
Contact    |     Gebruiksvoorwaarden    |     Privacy